Németh András

Németh András, tanszékvezető egyetemi tanár
szoba: KAZY 210
telefon: 461-4580, 461-4500/3801
e-mail: nemeth.andras@ppk.elte.hu
weblap: www.ppk.elte.hu/nemeth-andras

Tudományos tevékenység
Tudományos fokozatok: C.Sc (1989), Dr.Habil (2000), MTA Doktora (2004)
Kutatási terület:

 • Neveléstörténet – különös tekintettel a modern korra
 • A neveléstudomány tudománytörténete
 • A pedagógusképzés és  a pedagogues professziók története
 • A reformpedagógia elmélete és története
 • Történeti pedagógiai antropológia
 • A múzeumpedagógia elmélete és története

Doktori fokozatszerzés: dr. univ. neveléstörténet, 1986. ELTE, Budapest, neveléstudomány kandidátusa (C.Sc.) 1989, TMB, Budapest dr. habil. Neveléstudomány (neveléstörténet), 2000 KLTE,  Debrecen, MTA doktora neveléstudomány, 2004, MTA Budapest.

Témavezetés:

 • A neveléstudomány összehasonlító és hazai tudománytörténete, a szocialista időszak pedagógiai törekvései
 • A reformpedagógia és az iskolai alternativitás elmélete és története 1.
 • Összehasonlító és magyar pedagógiai professzió-történet
 • Összehasonlító történeti pedagógiai antropológia
 • A múzeumpedagógia története és elmélete

Legfrissebb publikációk:

 • Németh András: Emberi idővilágok – pedagógiai megközelítések. Budapest: Gondolat Kiadó, 2010. p. 176.
 • Németh András: Die Konstruktionsprozesse des “normalen” Fachwissen von Volksschullehren in Ungarn am Beispiel der Enzyklopedie des Volksschulunterrichts um 1913-1915. In: Nóbik Attila, Pukánszky Béla (szerk.): Normalität, Abnormalität und Devianz.: Gesellschaftliche Konstruktionsprozesse und ihre Umwälzungen in der Moderne.
 • Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2010. pp. 13-26.
 • Németh András: Herbartianismus in der ungarischen Universitätspädagogik.  In: Adam Erik, Grimm Gerald (szerk.): Die Pädagogik des Herbartianismus in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien: LIT Verlag, 2009. pp. 93-112.
 • Németh András: Der Sonderweg der ungarischen Universitätspädagogik nach 1945. In: Johanna Hopfner, Németh András, Szabolcs Éva (szerk.): Kindheit-Schule- Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008. Frankfurt am Main ; New York ; Berlin ; Bern ; Bruxelles ; New York ; Oxford ; Wien: Peter Lang Verlag, 2009. pp. 185-200.
 • Németh András: Az emberi test, mint a kommunikáció médiuma.: A testhasználat és performativitás pedagógiai történeti antropológiai vázlata. In: Németh András, Major Rita, Mizerák Katalin, Tóvay Nagy Péter (szerk.): Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban. Budapest: Planétás Kiadó, 2009, pp. 124-136.

Legfontosabb publikációk:

 • Németh András: A reformpedagógia múltja és jelene. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996, 2. átdolgozott és bővített kiadás 167 p;  3. kiadás: 1998; 4. kiadás 2001.
 • Pukánszky Béla – Németh András: Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994, 584 p.; második átdolgozott kiadás 1994 december; harmadik átdolgozott kiadás 1995, 1996. negyedik, átdolgozott és bővített kiadás.  ötödik kiadás 1998.
 • Mészáros István – Németh András – Pukánszky Béla: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Osiris, Budapest, 1999.  470 p, második kiadás 2000, harmadik kiadás 2001., 2003. 4. átdolgozott kiadás 417 p.
 • Németh András – Skiera Ehrenhard: Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999, 344 p., 2. kiadás 2003.
 • Németh András-Pukánszky Béla: A pedagógia problématörténete. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004, 555 p.
 • Németh András: A magyar neveléstudomány tudománytörténete Gondolat Kiadó, Budapest 2005, 383 p.

Szakmai, közéleti tevékenység:

 • MTA Pedagógiai Bizottság tagja
 • MTA Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottság elnöke
 • MTA Művelődéstörténeti Bizottságának tagja
 • MTA Néprajzi Bizottság Tánctudományi Munkabizottságának tagja
 • ELTE PPK Neveléstudományi Doktoriskola törzstagja, a Pedagógiatörténeti Program vezetője
 • Szegedi Tudományegyetem habilitációs és neveléstudományi bizottságának külső tagja
 • ELTE PPK Kari Tudományos, Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja
 • ELTE Egyetemi Doktori Tanácsának póttagja
 • Pedagógiatörténeti Tanszék Tudományos Közleményei sorozat társszerkesztője
 • Neveléstudomány-történeti Tanulmányok (1-12.) sorozatszerkesztője (Osiris, majd 2004-től Gondolat Kiadó)
 • Magyar Pedagógia szerkesztőbizottságának tagja
 • Neveléstörténet  szerkesztőbizottságának tagja

Hivatkozások: